ลูกค้าบุคคล

ประกันภัยบ้านและคอนโด

รายละเอียดความคุ้มครอง

หมวดที่

ความคุ้มครอง

แผนที่ 1

แผนที่ 2

1.

1.1 การประกันอัคคีภัยตามมูลค่าจริง
      ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ไฟป่า ภัยเปียกน้ำ
      ภัยยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน
      ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว

ตามมูลค่าจริง

ตามมูลค่าจริง

1.2 ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า (EI)

ไม่เกิน 30,000 บาท/ครั้ง

ไม่เกิน 30,000 บาท/ครั้ง

1.3 ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว

ไม่เกิน 5% ของข้อ 1

ไม่เกิน 5% ของข้อ 1

2.

 

2.1 การประกันภัยโจรกรรม (จร.2)

ไม่เกิน 10,000 บาท/ชิ้น

ไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง

ไม่เกิน 200,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ไม่เกิน 10,000 บาท/ชิ้น

ไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง

ไม่เกิน 200,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

2.2 ค่าซ่อมแซมความเสียหายตัวอาคาร

ไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง

ไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง

3.

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ไม่คุ้มครอง

ไม่เกิน 500,000 บาท/ครั้ง

ไม่เกิน 2,000,000 บาทตลอดระยะเวลา

ไม่เกิน 30,000 บาท/คน เฉพาะกรณีค่ารักษาพยาบาล

4.

การเสียชีวิตของบุคคลภายในบ้าน

ไม่คุ้มครอง

ไม่เกิน 100,000 บาท/คน ไม่เกิน 3 คน

5.

ค่ารักษาพยาบาลของสัตว์เลี้ยง
(หมา/แมว)

ไม่คุ้มครอง

ไม่เกิน 2,000 บาท/ครั้งไม่เกิน 5,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย