ลูกค้าบุคคล

ประกันอัคคีภัย

TSI ประกันภัยอัคคีภัยครอบคลุมค่าที่พักชั่วคราว เมื่อบ้านเกิดไฟไหม้หรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ยังคุ้มครองทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากความร้อน หรือควัน อัน เป็นผลมาจากเพลิงไหม้ ความเสียหายเนื่องจากน้ำ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการดับเพลิง รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงของเจ้าหน้าที่ เช่น การทำลายบ้านข้างเคียงเพื่อป้องกันมิให้ไฟลุกลามออกไปอีกด้วย