ลูกค้าบุคคล

ประกันอุบัติเหตุ

รายละเอียดความคุ้มครอง

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัย กรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต บริษัทฯจะเข้ารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของ ผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพหรือจ่ายค่าทดแทนให้ผู้รับประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

 

ความคุ้มครอง

วงเงินความคุ้มครอง

แผน A1

แผน A2

แผน A3

1. กรณีเสียชีวิต  สูญเสียมือ เท้า  สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจาก

 

 

 

  • อุบัติเหตุทั่วไป

1,000,000

500,000

200,000

  • การถูกฆาตกรรม ทำร้ายร่างกาย

500,000

250,000

100,000

  • การขับขี่ โดยสารรถจักรยานยนต์

500,000

250,000

100,000

2. ค่ารักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

50,000

50,000

 20,000

  • เบี้ยประกันภัย (รวมอากร)

2,600

1,700

760