"การประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร"

การประกันภัยวิศวกรรม การประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องจักรที่กำลังติดตั้ง
หรือกำลังทดสอบเดินเครื่องจากภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ ระเบิด ประมาท และ ภัยจากอุบัติเหตุอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้น และขยายรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากการติดตั้งเครื่องจักร การประกันภัยในหมวดนี้
จะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่องานติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น งานติดตั้งลิฟท์ เครื่องปรับอากาศ
ระบบไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ เป็นต้น

รายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

ส่วนที่ 1                :              คุ้มครองการติดตั้งเครื่องจักร (Machinery Erection)

                                             ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุใดๆ ซึ่งมิได้คาดไว้ล่วงหน้าระหว่างการติดตั้ง (Erection)
                                             รวมถึงความสูญเสียระหว่างการทดสอบ (Testing & Commissioning)

ส่วนที่ 2                :              ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Third party Liability)

                                             คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อ

                                                    1. การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือการเสียชีวิตของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุ

                                                    2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุ

เงื่อนไขในการรับประกันภัย

ระยะเวลาประกันภัย

  • ระหว่างการติดตั้ง
  • ระหว่างการทดสอบ
  • ระหว่างบำรุงรักษา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  ติดต่อสอบถามเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม ได้ที่ ทีมรับประกันภัย Non-Motor  โทร. 0-2630-9055ต่อ 300, 309

  แฟกซ์ 0-2267-7285 , 0-2230-6022  หรือ Email: uw-non1@tsi.co.th