"การประกันภัยการก่อสร้าง"

คุ้มครองความเสียหายต่องานก่อสร้างเนื่องจากภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ ระเบิด ความประมาท การสูญเสียของวัสดุที่ใช้
ในการก่อสร้างและภัยจากอุบัติเหตุอื่นๆในระหว่างการก่อสร้างที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้น หรืออาจรวมถึงระยะเวลาบำรุงรักษา และขยายรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าวการประกันภัยนี้ สามารถทำได้กับงานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธาทุกชนิด เช่น งานก่อสร้างอาคาร สำนักงาน โรงแรม คอนโดมิเนียม ศูนย์การค้า บ้านพักอาศัย ถนน สะพาน ทางรถไฟ สนามบิน เขื่อน ฝาย อุโมงค์ ระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ เป็นต้น

รายละเอียดความคุ้มครอง

คุ้มครองความเสียหายต่องานก่อสร้างเนื่องจากภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ ระเบิด ความประมาท การสูญเสียของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและภัยจากอุบัติเหตุอื่นๆในระหว่างการก่อสร้างที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้น หรืออาจรวมถึงระยะเวลาบำรุงรักษา และขยายรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว 

เงื่อนไขในการรับประกันภัย

การประกันภัยในหมวดนี้ สามารถทำได้กับงานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธาทุกชนิด เช่น งานก่อสร้างอาคาร สำนักงาน โรงแรม คอนโดมิเนียม ศูนย์การค้า บ้านพักอาศัย ถนน สะพาน ทางรถไฟ สนามบิน เขื่อน ฝาย อุโมงค์ ระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม ได้ที่ ทีมรับประกันภัย Non-Motor  โทร. 0-2630-9055ต่อ 300, 309

แฟกซ์ 0-2267-7285 , 0-2230-6022  หรือ Email: uw-non1@tsi.co.th