"การประกันภัยสิทธิการเช่า"

การประกันภัยสิทธิการเช่าจะชดใช้ให้ผู้เอาประกันภัยต่อการสูญเสียสิทธิการเช่าเนื่องจากอัคคีภัย ภัยลมพายุ
ภัยจากการระเบิด ภัยแผ่นดินไหว ภัยอากาศยาน รวมถึง การเสียหายโดยตรงอันเกิดขึ้นจากวัตถุตกจากอากาศยานจนเป็นเหตุให้สถานที่เช่านั้น ได้รับความเสียหายทั้งหมด หรือ บางส่วนเกินกว่าร้อยละ 50 ซึ่งตามกฎหมาย หรือเทศบัญญัติ
ถือว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้สถานที่ ประกอบกิจการอีกต่อไปได้ และ ผู้ให้เช่าได้บอกเลิกสัญญาเช่าด้วยเหตุดังกล่าว
ซึ่งบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน สำหรับการ สูญเสียของสิทธิการเช่าของผู้เอาประกันภัยสำหรับระยะเวลาเช่าที่เหลืออยู่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม ได้ที่ ทีมรับประกันภัย Non-Motor  โทร. 0-2630-9055ต่อ 300, 309

แฟกซ์ 0-22677285 , 0-2230-6022  หรือ Email: uw-non1@tsi.co.th