"การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก"

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจะชดใช้ให้ผู้เอาประกันภัยต่อความสูญเสียของรายได้ หรือผลกำไรขั้นต้นหรือค่าใช้จ่ายคงที่ และ หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น อันสืบเนื่องมาจากผลแห่งความเสียหาย ต่อสถานที่ หรือ ทรัพย์สิน ของผู้เอาประกันภัย
จากภัยต่างๆ ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน หรือ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
เพื่อบรรเทา ความเสียหายและ ทำให้ผู้เอาประกันภัยกลับสู่สถานะทางการเงินดังเดิมให้เร็วที่สุด เสมือนหนึ่งมิได้มีภัยเกิดขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม ได้ที่ ทีมรับประกันภัย Non-Motor  โทร. 0-2630-9055ต่อ 300, 309

แฟกซ์ 0-22677285 , 0-2230-6022  หรือ Email: uw-non1@tsi.co.th