"การประกันภัยขนส่งภายในประเทศ"

ให้ความคุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินระหว่างการขนส่งภายในประเทศ ไม่ว่าทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ
จากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง โดยยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ได้แก่ รถบรรทุก เรือ เครื่องบิน รถไฟ     

 
รายละเอียดความคุ้มครอง

รายละเอียดความคุ้มครอง

แบบความเสี่ยงภัยทุกชนิด

แบบระบุภัย

 • อัคคีภัย การระเบิด ฟ้าผ่า

คุ้มครอง

คุ้มครอง

 • ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งหรือสินค้าประสบอุบัติเหตุชนหรือโดนกับยานพาหนะอื่นหรือสิ่งอื่นนอกยานพาหนะ และหัวลาก หางลาก รถพ่วงของยานพานะเอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

 • เรือจม เกยตื้น เครื่องบินตก รถไฟตกราง รถ หรือ หัวลาก หางลาก รถพ่วง เกิดพลิกคว่ำ ตกถนน สะพานหรือไหล่ทาง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

 • ความเสียหายหรือความสูญหายโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือสาเหตุภายนอกที่นอกเหนือจากภัยที่ระบุไว้ในข้อ 1 ถึง 3

คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 • ความเสียหายทั่วไป ส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป และค่ากู้ภัยที่ผู้เอาประกันภัย จะต้องชดใช้ตามประเพณีปฎิบัติหรือตามกฎหมาย

คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 • การลักทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์  การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย ณ จุดเกิดเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องจากภัยที่คุ้มครอง

คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 • ภัยสงคราม การใช้อำนาจรัฐตามกฎหมาย ภัยนัดหยุดงาน สงครามกลางเมือง การกบฎ การปฎิวัติ การรัฐประหาร การก่อการร้าย จลาจล การแข็งข้อหรือการต่อสู้ของประชาชน การประกาศกฎอัยการศึก ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโด อาวุธสงครามอื่นใด การปิดงานงดจ้าง

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 • สภาพของยานพาหนะ การบรรทุกหรือลากจูงเกินขนาด ผิดหลักการขนส่งและการจัดระวางซึ่งผู้เอาประกันภัย ลูกจ้างหรือตัวแทนรู้ถึงสภาพนั้นในเวลาส่งมอบสินค้าให้ผู้ขนส่ง

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 • การเสื่อมสภาพโดยธรรมชาติของสินค้าเอง

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 • การรั่วไหลหรือการสึกหรอตามปกติ น้ำหนักหรือปริมาณสูญหายตามธรรมชาติของสินค้า

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 • การบรรจุ สภาพหีบห่อ การใช้ภาชนะขนส่งไม่เหมาะสมหรือไม่ดีพอซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้าง

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 • ความชักช้าในการขนส่งและค่าเสียหายจากการส่งมอบชักช้า

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 • การจงใจละเมิดของบุคคลใดก็ตามเพื่อทำลายยานพาหนะขนส่ง หรือทำให้สินค้าที่เอาประกันภัยเสียหาย

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 • นิวเคลียร์

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 • ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องหรือมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 • ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

เงื่อนไขในการรับประกันภัย

ประเภทของกรมธรรม์ประกันภัย แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
 

1. แบบกำหนดเวลา
แบบกำหนดเวลา (Time Policy) ให้ความคุ้มครองตามระยะเวลาคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถกำหนดวันและเวลาคุ้มครองได้ตามที่ต้องการ ยกเว้นเวลาสิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทประกันภัยจะกำหนดเป็นมาตรฐานไว้ที่เวลา 12.00 น.


2. แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว  แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว(Voyage Policy)
ให้ความคุ้มครองสินค้าเฉพาะเที่ยว ความคุ้มครองจะสิ้นสุดเมื่อสินค้าถึงจุดหมายปลายทางหรือครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน หากมีการขนส่งสินค้าเที่ยวใหม่ ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบเพื่อออกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม ได้ที่ ทีมรับประกันภัย Non-Motor  โทร. 0-2630-9055ต่อ 300, 309

แฟกซ์ 0-2267-7285 , 0-2230-6022  หรือ Email: uw-non1@tsi.co.th