"การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง"

ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมาย ของผู้เอาประกันภัยในฐานะของผู้รับขน ที่มีต่อสินค้าหรือทรัพย์สิน
รวมถึงตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนส่ง กรณีที่สินค้านั้นได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง

รายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

  • ความรับผิดตามกฎหมายต่อ “ของที่รับขน” (สินค้าของผู้ว่าจ้าง/ตู้คอนเทนเนอร์ของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่น)

  • คุ้มครอง ความเสียหายหรือความสูญหายของสินค้าที่รับขน รวมถึงการส่งมอบชักช้า

  • สินค้าบรรทุกอยู่บนยานพาหนะที่ได้แจ้งหมายเลขทะเบียน หมายเลขตัวถังไว้แล้ว ณ เวลาที่เริ่มมีการขนส่งสินค้า

เงื่อนไขในการรับประกันภัย

เส้นทางการขนส่ง

ระหว่างประเทศในกลุ่ม AEC             
 

กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง (ข้อยกเว้น)

  1. เอกสารบกพร่อง หรือผิดพลาด

  2. การบรรจุ การหีบห่อ ภาชนะบรรจุไม่เหมาะสม

  3. สภาพของยานพาหนะ เสื่อมสภาพ ไม่เหมาะสม บรรทุกเกิดขนาด

           ผิดหลักการจัดระวางหรือลากจูง ไม่มีสิ่งป้องกันตามปกติวิสัย

      5.  ปล่อยให้มีการลักทรัพย์ โดยไม่มีผู้ดูแลยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง

      6.  การสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไม่ปรากฎร่องรอย การชิงทรัพย์ หรือการโจรกรรม เป็นต้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 ติดต่อสอบถามเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม ได้ที่ ทีมรับประกันภัย Non-Motor  โทร. 0-2630-9055ต่อ 300, 309

 แฟกซ์ 0-2267-7285 , 0-2230-6022  หรือ Email: uw-non1@tsi.co.th