"การประกันภัยการเดินทาง (ต่างประเทศ)"

คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศเป็นรายเที่ยว

รายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา
หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ

1,000,000

1,500,000

2,000,000

 

2. ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

 

 

 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

1,000,000

1,500,000

2,000,000

 • ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
  หรือการเคลื่อนย้าย

1,000,000

1,500,000

2,000,000

เงื่อนไขในการรับประกันภัย

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย

 1. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 1-75 ปี

   

  หมายเหตุ

 2. รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

 3. ระยะเวลาความคุ้มครองจะเริ่มต้นตามที่ระบุในกรมธรรม์ โดยนับจากการที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากสถานที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงาน เพื่อเดินทางตรงไปยังต่างประเทศ และสิ้นสุดเมื่อกลับถึงที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงาน หรือสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน โดยคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อการเดินทาง 1 ครั้ง และสำหรับแผนคุ้มครองบุคคล (Personal Plan) คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเดินทาง 1 ครั้ง

 4. ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศได้ 1 ฉบับต่อการเดินทาง 1 ครั้ง

 5. การซื้อกรมธรรม์ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ ผู้เอาประกันภัยจะต้องอยู่ในประเทศไทย และซื้อกรมธรรม์ก่อนการเดินทาง ทั้งนี้วันคุ้มครอง และวันเดินทางจะต้องเป็นวันเดียวกัน

 6. การขอยกเลิกกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันเริ่มเดินทาง 3 วันทำการ โดยบริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัย และหักค่าดำเนินการจำนวน 200 บาท ต่อกรมธรรม์ 1 ฉบับ

 7. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะไม่คุ้มครองค่ารักษาโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย

 8. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ผู้เอาประกันภัยจะต้องสำรองเงินจ่ายล่วงหน้า โดยสามารถนำใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ ฉบับภาษาอังกฤษ มาดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ที่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเป็นสกุลเงินบาท โดยจะเทียบตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารักษาพยาบาล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  ติดต่อสอบถามเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม ได้ที่ ทีมรับประกันภัย Non-Motor  โทร. 0-2630-9055ต่อ 300, 309

  แฟกซ์ 0-2267-7285 , 0-2230-6022  หรือ Email: uw-non1@tsi.co.th