"การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล"

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัย กรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับ
ความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต บริษัทฯจะเข้ารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของ
ผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ
หรือจ่ายค่าทดแทนให้ผู้รับประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

รายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

วงเงินความคุ้มครอง

แผน A1

แผน A2

แผน A3

1. กรณีเสียชีวิต  สูญเสียมือ เท้า  สายตา
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจาก

 

 

 

  • อุบัติเหตุทั่วไป

1,000,000

500,000

200,000

  • การถูกฆาตกรรม ทำร้ายร่างกาย

500,000

250,000

100,000

  • การขับขี่ โดยสารรถจักรยานยนต์

500,000

250,000

100,000

 

2. ค่ารักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

 

50,000

 

50,000

 

20,000

  • เบี้ยประกันภัย (รวมอากร)

2,600

1,700

760

 

เงื่อนไขในการรับประกันภัย
  1. ผู้เอาประกันภัยต้องอายุ 16-65 ปี

  2. ไม่รับประกันภัยสำหรับ พนักงานขับรถ พนักงานส่งเอกสาร จักรยานยนต์รับจ้าง คนงานก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า   ทุกประเภท ช่างเหล็ก ช่างกลึง ช่างหล่อ เกษตรกร งานประมง งานในเหมือง พนักงานเช็ดกระจกอาคารสูง เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม ได้ที่ ทีมรับประกันภัย Non-Motor  โทร. 0-2630-9055ต่อ 300, 309

  แฟกซ์ 0-2267-7285 , 0-2230-6022  หรือ Email: uw-non1@tsi.co.th