"ประกันอัคคีภัยทั่วไป"

“ทรัพย์สิน” ถือเป็นหลักของความมั่นคงของเรา การทำประกันภัยเพื่อปกป้องทรัพย์สินจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
เพื่อช่วยบรรเทาความสูญเสียจากไฟไหม้และภัยต่างๆ TSI ขอเสนอการประกันอัคคีภัยเพื่อความมั่นคงของท่าน ดังนี้

รายละเอียดความคุ้มครอง

ทรัพย์สินที่สามารถทำประกันภัยได้

  • สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ได้แก่ สำนักงาน  โรงแรม โรงงาน โกดังเก็บสินค้า หอพัก โรงเรียน วิทยาลัย ร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ ฯลฯ

  • ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่  เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักรต่างๆ เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า สต็อกสินค้าต่างๆ ฯลฯ

           

ความคุ้มครองพื้นฐาน

วงเงินคุ้มครอง

  •  

  ไฟไหม้

 

ชดใช้ตามความเสียหายจริง

สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

  •  

   ฟ้าผ่า

  •  

  การระเบิดของแก๊ส (ที่ใช้ทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการ
  อยู่อาศัยเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของ
  แก๊สจากแผ่นดินไหว)

ความคุ้มครองที่เลือกซื้อเพิ่มเติม

วงเงินคุ้มครอง

  ภัยระเบิด

 

 

 

ชดใช้ตามความเสียหายจริง

สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

 

 

 

 

 

 

  ภัยจากยวดยานพาหนะ

  ภัยจากควัน

  ภัยจากอากาศยาน

  ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)

  ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า

  ภัยเนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ

  ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอัน
  มีเจตนาร้าย

  ภัยจากลมพายุ

  ภัยจากน้ำท่วม

  ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ
  หรือสึนามิ

  กลุ่มภัยธรรมชาติ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 ติดต่อสอบถามเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม ได้ที่ ทีมรับประกันภัย Non-Motor  โทร. 0-2630-9055ต่อ 300, 309

 แฟกซ์ 0-22677285 , 0-2230-6022  หรือ Email: uw-non1@tsi.co.th