"การประกันภัยเจ้าบ้านเป็นสุข"

“เจ้าบ้านเป็นสุข” มอบความคุ้มครองที่เหนือกว่า อัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยทั่วไป โดยให้ความคุ้มครองเพิ่มจากเดิม เช่น โจรกรรม อุบัติเหตุ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ค่ารักษาพยาบาลสำหรับสัตว์เลี้ยง หรือแม้กระทั้งรางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน ซึ่งท่านสามารถเลือกแผนความคุ้มครองที่เหมาะกับบ้านท่านได้ ดังนี้

รายละเอียดความคุ้มครอง

 

หมวดที่

ความคุ้มครอง

แผนที่ 1

แผนที่ 2

1.

1.1 การประกันอัคคีภัยตามมูลค่าจริง
      ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ไฟป่า ภัยเปียกน้ำ
      ภัยยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน
      ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว

ตามมูลค่าจริง

ตามมูลค่าจริง

1.2 ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า (EI)

ไม่เกิน 30,000 บาท/ครั้ง

ไม่เกิน 30,000 บาท/ครั้ง

1.3 ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว

ไม่เกิน 5% ของข้อ 1

ไม่เกิน 5% ของข้อ 1

2.

 

2.1 การประกันภัยโจรกรรม (จร.2)

ไม่เกิน 10,000 บาท/ชิ้น

ไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง

ไม่เกิน 200,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ไม่เกิน 10,000 บาท/ชิ้น

ไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง

ไม่เกิน 200,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

2.2 ค่าซ่อมแซมความเสียหายตัวอาคาร

ไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง

ไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง

3.

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ไม่คุ้มครอง

ไม่เกิน 500,000 บาท/ครั้ง

ไม่เกิน 2,000,000 บาทตลอดระยะเวลา

ไม่เกิน 30,000 บาท/คน เฉพาะกรณีค่ารักษาพยาบาล

4.

การเสียชีวิตของบุคคลภายในบ้าน

ไม่คุ้มครอง

ไม่เกิน 100,000 บาท/คน ไม่เกิน 3 คน

5.

ค่ารักษาพยาบาลของสัตว์เลี้ยง
(หมา/แมว)

ไม่คุ้มครอง

ไม่เกิน 2,000 บาท/ครั้งไม่เกิน 5,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

6.

รางวัลพิเศษ โฮล-อิน-วัน

ไม่คุ้มครอง

100,000 บาท/ครั้ง
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

เงื่อนไขในการรับประกันภัย

1. ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี
2. สิ่งปลูกสร้าง ต้องใช้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และตัวอาคารต้องมีฝาผนังด้านนอกเป็นคอนกรีต หรือก่ออิฐเท่านั้น
3. ผู้เช่าอาคารหรือเจ้าของห้องชุด ไม่สามารถขอทำประกันตัวอาคารได้
4. ทรัพย์สินที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่

  • ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ อัญมณี โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ เหรียญ พระเครื่อง
  • ต้นฉบับ หรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลายแบบ หรือแบบพิมพ์/แม่พิมพ์
  • หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค บัตรเครดิต หรือเอกสารธุรกิจ
  • เสาอากาศโทรทัศน์ หรือวิทยุ หรือจานรับสัญญาณดาวเทียม หรือเครื่องประกอบเสา และหอสูง