"การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก"

การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นการประกันความรับผิดตามกฏหมาย
ของเจ้าของอาคารและกิจการต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือความประมาทของเจ้าของ หรือลูกจ้างของกิจการนั้นๆ