TSI Insurance อบรม "กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเตรียมความรู้พร้อมรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562"
เกี่ยวกับเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

TSI Insurance อบรม "กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเตรียมความรู้พร้อมรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562"

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI Insurance จัดอบรมผู้บริหารและพนักงาน เรื่องกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย พ.ต.อ.ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายฟอกเงิน (อดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) และ ดร.ญาดา กาศยปนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายฟอกเงิน (อดีตที่ปรึกษาด้านการกำกับตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) ให้เกียรติเป็นวิทยากร อบรมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดให้ลูกค้าแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และการเตรียมพร้อมรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีนางสาวอรลดา เผ่าวิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) ให้การต้อนรับวิทยากรฝึกอบรมในครั้งนี้

การเข้าอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน เพื่อมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งบริษัทประกันภัย เป็น 1 ใน 10 ของประเภทธุรกิจที่ต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง.  รวมถึงเข้าใจการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกและลูกค้า หรือ การใช้เทคโนโลยีใหม่ การรายงานธุรกรรม การเก็บรักษาเอกสาร ตลอดจนการตรวจสอบภายใน ทำให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว

นอกจากนี้ในการอบรมยังเน้นความรู้ในด้าน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งกฎหมายทั้งฉบับมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำหรับบริษัทประกันภัยซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  โดยสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือ กำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป มีผลบังคับใช้กับทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงธุรกิจประกันภัย และในกรณีที่ไม่มีข้อยกเว้นตามกฎหมาย ในการนี้เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอม (Consent) ในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ผู้เก็บรวบรวม ผู้ใช้ แจ้งไว้ตั้งแต่แรก ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า พันธมิตรต่อไป