TSI จัดอบรมพนักงานเรื่อง จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ( Code of Conduct )

TSI ได้มีการจัดอบรมพนักงานเรื่อง จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ( Code of Conduct ) ขึ้นเมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อให้ทราบในแนวทางการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมทั้งประพฤติ ปฏิบัติตน ให้สอดคล้อง ครบถ้วน ตามแนวทางข้อกำหนด แห่งจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท ตามประกาศที่ พม.ป.26/2560 เรื่อง จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ( Code of Conduct ) ฉบับลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 อย่างสมบูรณ์ทุกประการ

ทั้งนี้หลังจากการอบรมได้มีการทำแบบทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ ความเข้าใจ กับผู้เข้าร่วมการอบรม โดยผลการทดสอบทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี มีความรู้ ความเข้าใจ ในข้อกำหนดแห่งจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจมากขึ้น