TSI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น.  ที่ผ่านมา

 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารไทยเศรษฐกิจประกันภัย