ที เอส ไอ จัดการอบรม หลักสูตร “TSI FAMILY”

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “TSI FAMILY”   เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และรู้จักกันมากขึ้น ทำให้ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน  
โดยจัดขึ้น ครั้งที่1 วันที่ 30 ตุลาคม 2559 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559  ณ โรงแรม Holiday in ที่ผ่านมา

 

รวมภาพกิจกรรม