ที เอส ไอ จัดโครงการ "แบ่งปันสิ่งของ และน้ำใจ"

โครงการแบ่งปัน ณ วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี

 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กัลยาโณ) ได้รับมอบปัจจัยทำบุญและสิ่งของบริจาคจากผู้บริหารร่วมกับพนักงาน บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย กับโครงการแบ่งปัน ณ วัดสวนแก้ว ด้วยจิตศรัทธาและความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน เพื่อวัตถุประสงค์อันจะก่อให้เกิดสาธารณะประโยชน์ต่อผู้อื่น