นักลงทุน

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล

Financial reports

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2560

  • แบบ ปผว. 1 รายปี แบบใหม่

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2561

  • Q1 และ Q2

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2561

  • แบบ ปผว. 1 รายปี แบบใหม่

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2562