นักลงทุน

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล

Financial reports

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2560

 • แบบ ปผว. 1 รายปี แบบใหม่

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2561

 • Q1 และ Q2

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2561

 • แบบ ปผว. 1 รายปี แบบใหม่

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2563

 • แบบ ปผว. 1 รายปี

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ประจำปี 2562

 • แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ประจำปี 2562

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 1/2563

 • แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 1/2563

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 1/2564

 • แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 1/2564

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 2/2563

 • แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 2/2563

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 2/2564

 • แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 2/2564

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 3/2563

 • แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 3/2563

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 3/2564

 • แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ไตรมาส 3/2564