ดาวน์โหลดเอกสาร
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
-
2. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
-
3. ข้อมูลของกรรมการ
-
4. ข้อมูลผู้สอบบัญชี
-
5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
-
6. หนังสือมอบฉันทะ
-
7. รายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องจัดเตรียม เพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
-
8. งบการเงิน
-
9. แผนที่
-
10. รายงานประจำปี 2559
-
11. Annaul Report 2016
-
12. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
-