ติดต่อเรา
ที่อยู่ 160 อาคารไทยเศรษฐกิจ ถนนสาทรเหนือ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2630-9055, 0-2630-9111 (อัตโนมัติ 70 คู่สาย)
แฟกซ์ 0-2237-4621, 0-2237-4624
อีเมล webmaster@tsi.co.th
ติดต่อ ฝ่าย/หน่วยงานต่างๆในบริษัท รายละเอียด
ฝ่ายรับประกันรถยนต์ +

คุณอารยา แสงเงิน
โทร 0-2630-9055, 0-2630-9111 ต่อ 313
อีเมล araya.sae@tsi.co.th

คุณสุรชัย นาควังสากุล
โทร 0-2630-9055, 0-2630-9111 ต่อ 321
อีเมล surachai.nak@tsi.co.th

คุณวิมลรัตน์ นาชะ
โทร.0-2630-9055, 0-2630-9111 ต่อ 320
อีเมล wimonrat.nac@tsi.co.th

ฝ่ายสินไหมรถยนต์ +
คุณวรฐ ชูสวัสดิ์
โทร 0-2630-9055, 0-2630-9111 ต่อ 137
อีเมล varot.chu@tsi.co.th
ฝ่ายรับประกันอัคคีภัยและเบ็ดเตล็ด +

คุณพิชิต เพ่งสุข
โทร 0-2630-9055, 0-2630-9111 ต่อ 307
อีเมล pichit.pen@tsi.co.th

 

ฝ่ายรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง +
คุณชลดา สวัสดิ์ประสิทธิ์
โทร 0-2630-9055, 0-2630-9111 ต่อ 225
อีเมล marine.dep@tsi.co.th
ฝ่ายกฎหมาย +
คุณโชติ เนตรสุริวงค์
โทร 0-2630-9055, 0-2630-9111 ต่อ 506
อีเมล chot.net@tsi.co.th
ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนกรณีมีข้อพิพาท +
คุณดุษฎี หล่อคุณธรรม
โทร 0-2630-9055, 0-2630-9111 ต่อ 530
อีเมล dusadee.law@tsi.co.th
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ +

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร 1352 ตลอด 24 ชั่วโมง