เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการและผู้บริหาร


คณะกรรมการ

นายเวชช วิศวโยธิน
นายเวชช วิศวโยธิน

ประธานกรรมการ

นางนงลักษณ์ วิสุทธิผล
นางนงลักษณ์ วิสุทธิผล

กรรมการ

นายบุณยรักษ์ วิสุทธิผล
นายบุณยรักษ์ วิสุทธิผล

กรรมการ

นายศิวาวุธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นายศิวาวุธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการ

นายสันติ ปิยะทัต
นายสันติ ปิยะทัต

กรรมการ

นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์
นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์

กรรมการ

นายจุมพต สายสุนทร
นายจุมพต สายสุนทร

กรรมการ

นายทินกร พันพานิชย์กุล
นายทินกร พันพานิชย์กุล

กรรมการ

นางสาวอินทิรา ช่วยสนิท
นางสาวอินทิรา ช่วยสนิท

กรรมการ

นางพรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม
นางพรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม

กรรมการ

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล
นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล

กรรมการ

นายจักรวี วิสุทธิผล
นายจักรวี วิสุทธิผล

กรรมการ

นางสาวแสงทอง ปุณณะหิตานนท์
นางสาวแสงทอง ปุณณะหิตานนท์

กรรมการ


คณะกรรมการตรวจสอบ

นายจุมพต สายสุนทร
นายจุมพต สายสุนทร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายศิวาวุธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นายศิวาวุธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการตรวจสอบ

นางสาวแสงทอง ปุณณะหิตานนท์
นางสาวแสงทอง ปุณณะหิตานนท์

กรรมการตรวจสอบ


ผู้บริหาร

นายสันติ ปิยะทัต
นายสันติ ปิยะทัต

ประธานกรรมการบริหาร

นายบุณยรักษ์ วิสุทธิผล
นายบุณยรักษ์ วิสุทธิผล

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล
นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล

รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส

นางพรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม
นางพรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายจักรวี วิสุทธิผล
นายจักรวี วิสุทธิผล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่