เกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหาร

นาย เวชช วิศวโยธิน
นาย เวชช วิศวโยธิน

ประธานกรรมการบริษัท

นาย สันติ ปิยะทัต
นาย สันติ ปิยะทัต

ประธานกรรมการบริหาร

นาย บุณยรักษ์ วิสุทธิผล
นาย บุณยรักษ์ วิสุทธิผล

รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

นาง นงลักษณ์ วิสุทธิผล
นาง นงลักษณ์ วิสุทธิผล

กรรมการบริหาร

ศาตราจารย์ ดร. จุมพต สายสุนทร
ศาตราจารย์ ดร. จุมพต สายสุนทร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร. ศิวาวุธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ดร. ศิวาวุธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการตรวจสอบ

น.ส. อรลดา เผ่าวิบูล
น.ส. อรลดา เผ่าวิบูล

กรรมการบริหาร รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส

นาง พรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม
นาง พรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม

กรรมการบริหาร รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมายและสินไหมทดแทน

นาย ธีรพล คำผา
นาย ธีรพล คำผา

รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี

นาย จักรวี	วิสุทธิผล
นาย จักรวี วิสุทธิผล

กรรมการ รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่สายงานประกันภัย

นาย หลุย วิวงศ์ศักดิ์
นาย หลุย วิวงศ์ศักดิ์

กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ

น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท
น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท

กรรมการ

 นาย ทินกร พันพานิชย์กุล
นาย ทินกร พันพานิชย์กุล

กรรมการ

น.ส. แสงทอง ปุณณะหิตานนท์
น.ส. แสงทอง ปุณณะหิตานนท์

กรรมการตรวจสอบ

นาย คมสันต์ ม่วงงาม
นาย คมสันต์ ม่วงงาม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่